Home Kata Bijak Budaya O Q I-One
Google

Renungan Muslim

Kisah Nyata Seorang Pemuda Arab Yang Menimba Ilmu Di Amerika.
Ada seorang pemuda arab yang baru saja me-nyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya.
Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika , ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam.
Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampong tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan. Namun karena ia terus mendesak akhirnya pemuda
Itupun memenuhi permin! taannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghor-matan lantas kembali duduk.
Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika meli-hat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda ini beranjak keluar.Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pen-deta, "Bagaimana anda Tahu bahwa saya seorang mus-lim." Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia beranjak hendak keluar. Namun sana pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan Mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslim itupun menerima tantangan debat tersebut.
Sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menja-wabnya dengan tepat." Si pemuda tersenyum dan berkata,"Silahkan!"
Sang pendeta pun mulai bertanya,
 1. Sebutkan satu yang tiada duanya,
 2. dua yang tiada tiganya,
 3. tiga yang tiada empatnya,
 4. empat yang tiada limanya,
 5. lima yang tiada enamnya,
 6. enam yang tiada tujuhnya,
 7. tujuh yang tiada delapannya,
 8. delapan yang tiada sembilannya,
 9. sembilan yang tiada sepuluhnya,
 10. sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,
 11. sebelas yang tiada dua belasnya,
 12. dua belas yang tiada tiga belasnya,
 13. tiga belas yang tiada em-pat belasnya.
 14. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak 
   mempunyai ruh!
 15. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa 
   isinya?
 16. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?
 17. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak
   menyukainya?
 18. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa 
   ayah dan ibu!
 19. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab 
   dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?
 20. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab 
   dengan batu Dan siapakah yang terpelihara dari batu?
 21. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap 
   besar!
 22. Pohon apakah yang mempu-nyai 12 ranting, setiap    
   ranting mempunyai 30. daun, setiap daun mempunyai 5  
   buah, 3 di bawah naungan dan dua di Bawah sinaran 
   matahari?"Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu 
   tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada 
Allah.Setelah membaca basmalah ia berkata,
1. Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.
2. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT 
  berfirman,"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua 
  tanda (kebesaran kami)."(Al-Isra': 12).
3. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang 
  dilakukan Nabi Musa Ketika Khidir menenggelamkan sampan, 
  membunuh seor! ang anak kecil Dan ketika me-negakkan 
  kembali dinding yang hampir roboh.
4. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan
  al-Qur'an. 
5. Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.
6. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ke-tika Allah 
  SWT menciptakan makhluk.
7. Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh 
  lapis. Allah SWT berfirman, "Yang telah menciptakan 
  tujuh langit berlapis- lapis. Kamu sekali-kali tidak 
  melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah Sesuatu yang 
  tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).
8. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul  
  Arsy ar- Rahman.Allah SWT berfirman,"Dan malaikat- 
  malaikat berada di penjuru- penjuru langit.Dan pada hari 
  itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di 
  atas kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).
9. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang 
  diberikan kepada Nabi Musa : tongkat, tangan yang 
  bercahaya, angin topan, musim paceklik,katak,darah, kutu 
  dan belalang 
10. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah 
  kebaikan.Allah SWT berfirman, "Barangsiapa yang berbuat 
  kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat." (Al-An'am: 
  160).
11. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-
  saudaraYusuf
12. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu'jizat Nabi 
  Musa yang Terdapat dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) 
  ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami 
  berfirman, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.Lalu 
  memancarlah daripadanya dua belas mata air." (Al- 
  Baqarah: 60).
13. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah 
  saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.
14. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh 
  adalah waktu Shubuh. Allah SWT ber-firman, "Dan waktu 
  subuh apabila fajarnya mulai menying-sing."(At-Takwir: 
  18).
15. Kuburan y! ang membawa isinya adalah ikan yang menelan 
  Nabi Yunus AS.
16. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah 
  saudara-saudara Yusuf , yakni ketika mereka berkata 
  kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami 
  pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat 
  barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala." Setelah 
  kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka," tak 
  ada cercaaan ter-hadap kalian." Dan ayah mereka Ya'qub 
  berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada 
  Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi  
  Maha Penyayang." 
17. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai    
  adalah suara keledai.Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya 
  sejelek-jelek suara adalah suara keledai." (Luqman: 
18. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu 
  adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Shalih dan 
  kambing Nabi Ibrahim.
19. Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang 
  Diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara 
  dari api adalah Nabi Ibrahim.Allah SWT berfirman, 
  "Wahai api dinginlah dan selamatkan  
  Ibrahim."(AlAnbiya':}
20. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih, 
  yang Diadzab dengan batu adalah tentara bergajah dan  
  yang terpelihara dari batu adalah Ash-habul Kahfi 
  (penghuni gua).
21. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara  
  besar adalah Tipu daya wanita,sebagaimana firman Allah 
  SWT, "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah 
  besar." (Yusuf: 28).
22. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting 
  mempunyai 30 daun,setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di 
  bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari  maknanya: Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan,daun adalah hari dan  buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.
Pendeta dan para hadirin merasa takjub mende-ngar jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?"
Mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil.
Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.
Mereka berkata,   "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab,   sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun anda tidak mampu   menjawabnya!"
Pendeta tersebut berkata,"Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah.
" Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda." Sang pendeta pun berkata,"Jawabannya ialah: Asyhadu an La Ilaha Illallah wa Asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah."
Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk Agama Islam.
Sungguh Allah telah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan
Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.
Kaum yang berpikir (termasuk para pendeta) sedianya telah mengetahui bahwa Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan akan menjaga manusia dalam kesejahteraan baik di dunia dan di akherat..
Apa yang menyebabkan hati-hati para pendeta itu masih tertutup bahkan cenderung mereka sendiri yang menutup rapat jiwanya..
Semoga Allah SWT memberikan Hidayah kepada mereka yang mau berpikir..
amien